Hovedstyret

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Noen saker kan ikke styrebehandles, men må behandles av årsmøtet. Det gjelder saker som fremgår av «Årsmøtets oppgaver», og saker som er av ekstraordinær karakter eller av betydelig omfang i forhold til klubbens størrelse og virksomhet. Dersom styret er i tvil, bør saken opp på årsmøtet.

Lovpålagte oppgaver for styret:

 • Sette i verk årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak
 • Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsvarlig måte, i samsvar med de vedtakene som er fattet på årsmøtet eller i et overordnet organisasjonsledd, og sørge for at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen og en forsvarlig økonomistyring
 • Etter behov oppnevne komiteer, utvalg eller personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for deres funksjon
 • Representere idrettslaget utad
 • Oppnevne en som er ansvarlig for politiattester

Andre viktige oppgaver:

 • Planlegge og ivareta lagets totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett og regnskap
 • Påse at idrettens retningslinjer for aktiviteten i idrettslaget blir fulgt
 • Stå for idrettslagets daglige ledelse
 • Arbeidsgiveransvar for eventuelle ansatte
 • Legge frem innstilling til årsmøtet på kandidater til valgkomité
 • Oppnevne to personer som i fellesskap skal disponere idrettslagets konti, og sørge for at de er dekket av underslagsforsikring
 • Oppnevne eller engasjere regnskapsfører
 • Lage årsberetning fra styret til årsmøtet
 • Oppdatering av klubbhåndboka

 

Arbeidsoppgaver forskjellige verv

Leder

• Lede styremøtene 

• Følge opp daglig leder mellom styremøtene 

• Samarbeide med daglig leder forbereder og innkalle til styremøtene 

• Styrets mediekontakt og ansikt utad. 

• Klubbens representant i møter og forhandlinger 

Nestleder

• Fungerer som leder under styreleders fravær 

• Har ellers definerte oppgaver på samme måte som ordinært styremedlem 

Kasserer

• Bidra til god økonomistyring, følge opp perioderegnskap mot vedtatte budsjetter

• Sammen med daglig leder koordinerer og lede økonomiarbeidet 

• Koordinere budsjettarbeidet, gjennomføre i tråd med retningslinjer og styre- og årsmøtevedtak 

• Følge opp regnskapsfører 

Sekretær

• Skrive referat fra styremøtene

• Andre definerte oppgaver

Valgkomité:Valgkomiteen består av tre personer som velges på årsmøtet.  Personene i valgkomiteen velges for 2 år.  

Idrettsglede i breddeidrett og toppidrett. Det naturlige førstevalg innen idrettene volleyball, ski og friidrett for innbyggerne i Gjesdal kommune.