Organisasjon av gruppene Friidrett, ski og volleyball

De forskjellige undergruppene i Gjesdal Idrettslag er organisert med et eget styre som

 ivaretar den daglige drift. 

Utover dette har vært enkelt gruppe komiteer som Arrangementskomite, Lotterikomite, Foreldrekomite

 • Leder Velges for 1 år 
 • Nestleder Velges for 2 år 
 • Sekretær Velges for 2 år
 • Kasserer Velges for 2 år 
 • Styremedlem/Sportslig leder Velges for 2 år 

Hovedarbeidsoppgaver

 • Gruppestyret velges formelt av Årsmøte og har ansvaret for alle aktiviteter og oppgaver i gruppen.
 • Sørge for trenere/ oppmenn på alle lag, treningsgrupper samt tilstrebe å fordele dugnadsoppgaver rettferdig mellom gruppens lag, medlemmer og foreldre.  
 • Ansvarlig for godkjenning av deltakelse på turnering, stevner samt koordinering av egenandeler.
 • Jobbe i henhold til budsjett og kontinuerlig se etter nye muligheter for inntektsbringende tiltak.  
 • Utarbeide budsjettforslag i forkant av Årsmøte.  
 • Jobbe aktivt for å rekruttere nye utøvere til gruppen. 
 • Lage årshjul for gruppens aktiviteter (dugnader, turneringer, arrangementer mv).
 • Utarbeide og følge den sporslige planen  
 • Budsjettoverholdelse

Gruppenes regnskap og budsjett skal godkjennes på årsmøtet i Gjesdal Idrettslag. 

Leder 

▪ Forbereder, kaller inn og leder styremøtene.  

▪ Fordeler oppgaver innad i styret. 

▪ Er ansvarlig for å skrive årsmelding på vegne av sitt styre. 

▪ Ansvarlig for utarbeiding av trenerkontrakter. 

▪ Signerer trenerkontrakter/ rekvisisjoner som gis ut som lønn. 

▪ Er ansvarlig for å rapportere til hovedstyret dersom det er behov. 

▪ Styremedlem i hovedstyret

Nestleder 

▪ Er lederens stedfortreder. 

▪ Utfører oppgaver som blir pålagt av styret eller leder. 

Kasserer 

▪ Har ansvar for å ha oversikt over gruppas regnskap og rapportere til styret. 

▪ Skal påse at oppsatt budsjett overholdes og tidlig melde eventuelle avvik. 

▪ Skal i samarbeid med leder i gruppen, levere budsjettforslag til årsmøte. 

Sekretær 

▪ Skriver referat for styremøtene 

▪ Er ansvarlig for å kalle inn og distribuere informasjon i forkant og etterkant av andre møter som styret avholder.  

▪ Andre fordelte oppgaver

Sportslig leder
Sportslig leder har det overordnete ansvar for all sportslig aktivitet som skjer i klubben eller gruppen.  Sportslig leder skal følge klubbens sportslige plan og arbeide for å realisere klubbens sportslige målsettinger. Vedkommende skal følge opp alle trenere og all treningsaktivitet i klubben/gruppen og sikre at aktiviteten skjer i tråd med det klubben har bestemt.

 • Ansvar for å utarbeide og følge opp klubbens/gruppens sportslige plan
 • Rapportere jevnlig til styret om klubbens/gruppens sportslige aktivitet
 • Utarbeide aktivitetsplan/terminliste
 • Arrangere trenermøter
 • Delegere ansvar for treningsgruppene til respektive ansvarlige trenere
 • Oppfølging og utvikling av trenerne i klubben
 • Koordinere og følge opp det sportslige støtteapparatet
 • Rapporterer til styret etter konkurranser/treningsleirer

Årsmelding for klubbens sportslige plan

Idrettsglede i breddeidrett og toppidrett. Det naturlige førstevalg innen idrettene volleyball, ski og friidrett for innbyggerne i Gjesdal kommune.